Espiye

Tarihçe

Eski çağlarda Espiye adı bölgede yaşayan halk tarafından bilinmiyordu. Daha doğrusu, Yağlıdere suyu Gelevera Deresi arasındaki geniş düzlüğün adı henüz konulmamıştı. Bu yöreye ad verilmesi Müslüman Türklerin gelişi ile olacaktı. O günlerde (MÖ 656) Espiye düzlüğünün hemen yanıbaşında yükselen Andoz Kalesi ve komşu ilçe Tirebolu’da Merkez Kalesi vardı.

         Antik çağlarda Tirebolu’yu kuran halkın Miletoslular olduğu ve dolayısıyla Espiye arazisine bu halkın hakim olduğu belirtilmektedir.Tirebolu’yu Miletoslular’ın kurduğunu, MS 1. YY’da Plinus’un yazdığı “Natural History” adlı eserinden anlıyoruz. Yine aynı eserden Miletoslular’ın Karadeniz’de 90 kadar şehir kurdukları yazılmaktadır. Atinalı Kesnepheron’un (MÖ 430-355) “Anabasis” adlı eserinden MÖ 401’de Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kolh’ların Driller’in, Halib’lerin, Tibaren’lerin yaşadıkları anlaşılmaktadır. Drille’in Kıpçak Türkleri’nin ataları olan Kimmerler’in bir boyu olduğu ve hatta Tirebolu adının “Dırıbolu” biçiminde buradan geldiği iddia edilmektedir. O günlerde Tirebolu’ya bağlı olan Espiye’nin eski sakinlerinden birinin de Driller olabileceğini bu açıklamalar ışığında söyleyebiliriz.

         Espiye daha sonraları, Pontus Krallığı, Roma ve Bizans hakimiyeti altında kalmıştır. 1204 yılında Haçlı Ordularının İstanbul’u işgal etmeleri ile İstanbul’dan kaçan Aleksious’un Trabzon’a gelerek burada Trabzon Rum İmparatorluğu’nu kurması üzerine bu evletin sınırları içinde yer almıştır.

          Espiye’nin Türk yurdu olması Oğuz Türkleri’nin bir kolu olan Çepniler’in bölgeye gelmesiyle başlar. Oğuz Han’ın üç oğlundan biri olan Çepniler XII. ve XIV. YY’da Kürtün bölgesinde gelmesiyle Karadeniz kıyıları Türkleşmeye başlamıştır. Çepniler bugünkü Ordu, Mesudiye bölgesinde Hacı Emirli Beyliği’ni kurmuşlardır. Onbinden fazla atlıdan oluşan bir orduya sahip olan Emirli Beyliği Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hakim olan Trabzon Rum İmparatorluğu’na pek çok akınlar düzenleyerek sıkıntılı günler yaşatmıştır. O tarihte, tüm Karadeniz sahillerine Rumlar, dağlık kesimlerine de Türkler hakim idiler. Bir müddet sonra Hacı Emirli Beyliği’nin başına Hacı Emir Bey’in oğlu Süleyman Bey geçti. Süleyman Bey, ilk olarak uzun süredir fethetmeyi düşündüğü Giresun’a 397 yılında bir sefer düzenledi. Zorlu mücadelelerden sonra Giresun şehrini zaptetti. Bu sebeple ona “Giresun Fatihi” ünvanı verildi. Ancak Giresun’un zaptı ile Espiye Türklerin eline geçmemişti. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun sınırları buradan başlıyordu. Giresun’un fethi ile Keşap, Dereli ve Giresun Merkez Türk hakimiyetine girmişti.

          Aradan 64 yıl geçtikten sonra Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilecekti. Bu zaferle birlikte Espiye ve tüm Karadeniz ebedi Türk yurdu oldu. Bölgede Osmanlı hakimiyetinin başlaması ve Rum hakimiyetinin sona erdirilmesinde Çepniler büyük rol oynamışlardır. Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vermek üzere düzenlemiş olduğu seferde bölgeye çok önceden yerleştikleri ve iyi tanıdıkları için yardım ettiler. Bu nedenledir ki, Osmanlılar Çepniler’i pek çok vergiden muaf tutmuşlardır. Espiye adına ilk defa “Espiyelü” şeklinde Osmanlı tahrir defterlerinde rastlıyoruz. 1515 tarihli defterde “Çepni eli” olarak belirtilen Espiye “Eşter Oğlu Mustafa Bey Zeameti” olarak kayıt edilmiştir. Bu nedenle Espiye adının meşeinin buradan arıyoruz. Espiye kelimesi Farsça “Esb” kelimesinden türetilmiştir. Hayat Büyük Türkçe Sözlük’te “Esb” kelimesi “At, Beygir” anlamına gelmektedir. Bu kelimeye eklenen “i-yelü” eki, iki anlamda olabilir. Birincisi “Atlık, atların ol olduğu yer” anlamında mütelaa edilebilir. İkincisi de “Yelü” sözcüğününün “yalu, yalı” biçiminde ses ve şekil değiştirmesinden yola çıkılarak “yalı atı” şeklinde olabileceğidir. Her iki anlamda da Espiye kelimesi Türkler’in vermiş olduğu bir addır. Çünkü, Türk töresinde “at, avrat , silah” kutsallık derecesinde önemli kavramlardır. Eski Türkler at üstünde uyur, at üstünde yerler içerlerdi. Bu durumda, Espiye ister “yalı atı” isterse “atlık” anlamına gelsin, Türkler’ce çok kıymetli bir isimle anılmıştır.

         1515 tarihli Osmanlı kayıtlarına göre, o günlerde Espiye’nin 16 haneden (konuttan), Andoz’un ise 6 haneden oluştuğunu anlıyoruz. Bunun anlamı Espiye’nin o tarihlerdeki nüfusunun 80-90 kişi olduğudur. Sonuç olarak, Espiye 480-500 yıllık bir yerleşim yeridir. Andoz Kalesi’ne gelince uzunluğu 90 adım, genişiliği ise 20 adım olan küçüçük bir kale olup burada halk yaşadığını söylemek mümkün gözükmemektedir. Andoz Kalesi olsa olsa hemen yanı başındaki denizi ve yolları gözetleme amaçlı olarak kullanılmış olabilir.

         Espiye gerek Osmanlılar, gerekse Pontus ve Trabzon Rum İmparatorluğu dönemlerinde idari bakımdan il olarak Trabzon’a ve ilçe olarak ta Tirebolu’ya bağlı kalmıştır. 16. YY’da bölgenin idari yapısı nahiyeler (beldeler) şeklinde idi. Çepni bölgesinde 7 nahiye kurulmuştu. Bunlar, Yağlıdere, Bayramoğlu, Karaburun, Üregir, Eskiyomlu, Alahnas ve Kürtün nahiyeleri idi. O dönemde Espiye, Cibril, Andoz, Adabük ve Akköy Yağlıdere Nahiyesi içinde, Dikmen, Keçiköy, Oğulca (Avluca), Kozköy, Tağnalcuk (Taflancık), Manastır-ı İslam, Çepniköy ve Kurugeriş köyleri de Bayramoğlu Nahiyesi içinde yer almışlardır.Tarihi bakımdan en az Espiye kadar eski olan yukarıda isimlerini saydığımız köyler, bugün hala aynı adlarla anılmaktadırlar. I. Dünya Savaşı sırasında tüm Anadolu gibi sıkıntılı günler geçiren Espiye Ruslar’ın Harşit Çayı’na gelmesiyle düşmana karşı Osman Ağa komutasında gönüllüleri ile katılmıştır.

         1. Dünya Savaşı sonrası devam eden Kurtuluş Savaşı’nda da bir taraftan askerlik şubeleri kanalı ile diğer taraftan Osman Ağa’nın Giresun’da kurduğu gönüllü birlikleri ile katılmıştır. Öte yandan aynı zamanda Espiye’li olan o günlerin Giresun Askerlik şubesi Reisi Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan’ın gönüllü birliklerine asker vermiştir. Espiye’ye bağlı Kurugeriş Köyü’nde doğan Hüseyin Avni Alpaslan, I. Dünya Savaşı’na Şark Cephesi’nde katılmıştı. Aynı zamanda bir fikir adamı da olan Hüseyin Alpaslan Türk Yurdu Dergisi’nde milliyetçi yazılar yazmışi “Otçugöçü” ve “Çepni Boyu”nu inceleyen makaleler kaleme almıştır. Kurtuluş Savaşımız sırasında, Giresun’da kurulan iki gönüllü alaydan 42.Piyade Alayı’nın teşekkülünü sağlamıştır. Sakarya-Dumlupınar Savaşlarına çağrılarak cepheye gitmiş, 30 Ağustos 1921 tarihinde Mangaltepe Sırtlarında şehit olmuştur. 

         Cumhuriyet döneminde 1957 yılına kadar şimdiki komşu ilçemiz olan Tirebolu’ya bağlı olarak kalan Espiye, çok partili yaşama geçildikten sonra 1957 yılında ilçe olmuştur. Bu tarihin Espiye için başka bir önemi daha vardır. Bu tarihe kadar pirinç yetiştirilen Espiye’de sıtma hastalığının artış göstermesi nedeniyle çeltik ekimi hükümet tarafından yasaklanmıştır.

Cografi Yapı

Espiye İlçesi idari olarak Giresun iline bağlıdır. Giresun il merkezinin doğusunda, Giresun-Trabzon Karayolu’nun 34. km’sinde yer alan bir ilçedir. Trabzon il merkezine uzaklığı ise 98 km’dir.
Karadeniz sahilinde yer alan Espiye’nin denize 7 km’lik bir kıyısı bulunmaktadır. Giresun-Trabzon karayolu bu kıyı boyunca denize paralel olarak uzanmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz ile çevrilen Espiye, doğusunda Tirebolu ve Güce ilçeleri, batısında Keşap ve Yağlıdere ilçeleri, güneyinde Şebinkarahisar ve Alucra ilçeleriyle komşudur. Yine Alucra ilçesinin kuzeydoğu kısmında Gümüşhane iline bağlı Torul ilçesiyle kısa bir sınırı bulunmaktadır.

         Espiye ilçe merkezi, doğusunda “Gelevara Deresi” ve batısında “Yağlıdere” olmak üzere iki dere arasında kurulmuş olup doğuda ve batıda bulunan bu dereler ilçemize güzellikler katmasının ötesinde kuzeyden güneye ilçemiz sınırlarını da çizmektedir.

          Doğu Karadeniz Bölgesinin tipik arazi yapısına uygunluk gösteren ilçenin sahilden 5-10 km kadar iç kesimlerinde rakım 500 m’nin üzerie çıkmaktadır. İlçede iç kısımlara (Alucra ve Şebinkarahisar’a) doğru gidildikçe yükselti artmaktadır. En yüksek nokta 2528 m ile “Zuhur Tepe” veya “Akıl Baba” dağıdır. Espiye arazisi genel olarak derin vadilerle yarılmış çok engebeli bir yapı göstermektedir.

          Espiye ilçesinde arazi genellikle dağlık olmasına karşın iç kısımlardaki yüksek dağlık kesimlerde yüksek düzlükler (vadiler) de bulunmaktadır. “Karaovacık Yaylası” bunlardan en meşhur olanlardan biridir. Akıl Baba dağı 2528 m, Çakıl Dağı 2476 m ve Olucak Tepesi 1500 m olup en önemli yükseltilerdir.

          Espiye ilçesi Karadeniz iklim kuşağı içinde yer alması nedeniyle ılıman bir iklime sahiptir. Her mevsim bol yağışlıdır. Bu nedenle ilçe toprakları bitki örtüsü yönünden çok zengindir. İlçe oldukça geniş ormanlara sahiptir. Toplam olarak 17464 hektar orman alanı bulunan ilçede belli başlı ağaç türleri kestane, kızılağaç, gürgen, meşe, köknar, sarıçam ve ladindir.

Ekonomi

Espiye’de ekonomi tarımsal ürün üretimine daha doğrusunu söylemek gerekirse fındık üretimine bağlıdır. Espiye ilçesinde hayatın fındık üzerine kurulu olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Tarıma elverişli arazinin %80’ininde, toplam ilçe yüzölçümünün %35’inde fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toplam olarak 8596 hektar alanda yetiştirilen fındığın üretim miktarı çeşitli etkenlere göre yıldan yıla değişmekte olup ortalama 6000 ton/yıl kadardır. İlçede her çiftçi ailesi başına ortalama olarak 15-16 hektarlık fındık bahçesi düşmekte olup 5150 aile tarafından (yaklaşık olarak nüfusun tümü) fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır.

          Fındık yetiştiriciliğini izleyen ikinci önemli ekonomik ürün çaydır. 16 köy ve mahallede toplam 1860 hektar alanda yapılan çay yetiştiriciliğinde dekara ortalama verim 1800 ton/yıl civarındadır. İlçede çay üretiminden başka mısır, patates ve karalahana, fasulye vb. diğer yerel sebze üretimi de yapılmaktadır. 8000 ton/yıl mısır üretimi de yapılmakta olup her geçen gün üretimi azalmakta, mısır ekili alanlara fındık bahçesi tesis edilmektedir. Üretilen mısır genelde ticari olarak değil çitfçi ailesinin kendi ihtiyacını karşılaması için üretilmektedir. Tarımsal üretim ile ilgili ayrıntı bilgi için “Tarım” sayfasını okumanızı öneririz.

          Espiye’de “sanayi yoktur” denilse doğru kabul edilebilir. Birkaç adet küçük ölçekli tarımsal ürün işleme tesisi bulunmaktadır. 75 işçisi bulunan “Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.” günlük olarak 50 ton kabuklu fındığı kırıp iç fındık üretmektedir. Yine 30 işcisi bulunan “Özoğlu Gıda Mad. İthalat ve İhracat Ltd. Şti” ise günde 20 ton iç fındık işleme kapsaitesine sahip diğer bir tesistir. 18 elemanı istihdam eden “Yılmazlar Çay San. ve Tic. Ltd. Şti”inin günde 30 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip bir işletmesi bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerle kapasitesinin 1/3’ini kullanan bu işletmede 150 ton/yıl kuru çay (işlenmiş çay) üretilmektedir.

          Espiye’de ticaret ve pazarlama faaliyetleri de genel olarak tarım ve ormancılık kökenlidir. İlçede 18 marangoz atölyesi, 15 demir doğrama atölyesi, 13 fırın, 40 lokanta, 100 çayocağı, ve kahvehane, 8 elektrikçi, 10 berber, 3 yorgancı, 3 mobilyacı, 3 pastane, 15 oto tamircisi, 9 terzi, 12 konfeksiyon-tuhafiye, 6 manifatura, 10 ayakkabıcı ve ayakkabı tamircisi olmak üzere 500 civarında işyeri hizmet vermektedir. İlçemizde bir adet demir export şirketi de bulunmaktadır.

          İlçemizde “Esnaf ve Sanatkarlar Odası”, “Ziraat Odası”, “Fındık Tarım Satış Kooperatifi”, “Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi” gibi mesleki organizasyonlar faaliyet göstermektedir. İlçede bankacılık “Ziraat Bankası”, “Halk Bankası” ve “Akbank” şubelerince yürütülmektedir.

          İlçemizin Şahinyuva Köyü’nde bakır ve çinko madeni işletilmektedir. “Lahanos Madeni” olarak bilinen bu kaynak önceleri devlet, daha sonra Karadeniz Bakır İşletmeleri ve en son olarak ta Koç Holding’e bağlı bir işletme tarafından işletilmiş olup şu an faal durumda değildir.

          Espiye ilçesi Karadeniz iklim kuşağı içerisinde yer alması nedeniyle ılıman bir iklime sahiptir. Yağı düzenli olup her mevsim yeterli yağış almaktadır. Bu nedenle ilçe zengin bir orman ve bitki örtüsüne sahiptir. 17464 hektar orman alanı mevcut olup kestane, kızılağaç, meşe, kayın, göknar, sarıçam ve ladin en çok görülen ağaç türleridir. Bu denli zengin bir orman olmasına rağmen, ormanın Espiye ekonomisine katkısı yok denilebilecek kadar azdır. Ormanlar, devlet tarafından işletildiğinden ormanın ekonomiye katkısı sadece orman kesimi ve dikiminde iş gücü istihdamı bakımından olmaktadır.

          İlçede büyük bir doğa turizmi potansiyeli mevcut olmasına karşın henüz ekonomiye bir katkısı yok gibidir. Sadece, yaz aylarında birkaç yaylada düzenlenen şenlikler kapsamında yapılan alışverişin ilçe ekonomisine bir miktar katkısı olmaktadır.

Turizm

Espiye’de turizm demek doğa demektir. Yani “doğa turizmi” kapsamında incelenebilecek yayla şenlikleri, yayla ve orman içi yürüyüşler en başta gelen turizm kaynaklarıdır. İlki resmi olarak 1999’da düzenlenen “Karaovacık Yayla Şenliği” en fazla ilgi görenidir.

I.derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilen Andoz Kalesi, ilçeye ayrı bir güzellik katmaktadır. Espiye Merkez
Camii, Şahinyuva köyündeki kilise, Ağanın Köprüsü, Harova Köprüsü, Sınır Köprüsü ve Ericek Köprüsü adıyla anılan kemer köprüler dikkat çekicidir. Espiye’de ayrıca ilçeye 4 km. uzaklıkta Zefre mevkiinde Cenevizlilerden kaldığı söylenen bir tersane kalıntısı da bulunmaktadır..

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Otçu Göçü Yayla Şenliğinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.Temmuz ayının ilk perşembe ve cuma günü.

Yayla Şenliklerinin Doğuşu ve Otçu Göçü Gelenegi

Karadeniz ve Giresun’un kalkınmasında çok önemli rol oynayacak yaylalarımızın gurbetteki 1 milyonun üstünde Giresunluya tanıtmak için çalışmalar başlatılmıştır.Unutulmaya yüz tutan otçugöçü geleneğini canlandırmak ve yaylalar içinde çok eski ve tarihi bir öneme sahip olan Espiye-Karavacık yaylasında tanınmış yaylalar zincirine katmak için başlattığımız çalışmalar sürüyor.

Yayla şenliklerinin temelinde Doğu Karadeniz Bölgesinde yaygın bir gelenek olan “Otçu Göçü” yatmaktadır.Mısırların 20-30 cm büyüdüğü zamanlarda aralarda sık biten kısımların araları 30-40 cm. açılacak şekilde sökülmesine “Sık Kazma” dibindeki otları 2.kez temizlemeye “Ot Biçme” ve fındık bahçelerindeki otları tırpanla ve orakla biçilmesine de “Kırkma” denilmektedir.Bu işlerden iyice yorulan ve işleri biten Cenikliler (köy ve şehirde oturanlar) yorgunluklarını atmak ve eğlenmek için genellikle Temmuz ayı içinde yaylalara yaptıkları toplu gezi ve ziyaretlerine “Otçu Göçü” denir.Zaman olarak mısır otunun alınması ile fındık toplamaya başlama arasında kalan 15-20 günlük boşluktur.Genellikle perşembe ve cuma günü yaylaya götürülecek yiyecek ve giyecekler paketlenir, yola çıkılır.Geçmişin getirdiği örf ve adet gereği yolculuk sırasında pınar başlarında oturulur, yemekler yenir, türküler söylenir, tabancalar atılır, kağıt fişeği ve dinamitler patlatılır ve horanlar oynanır.

Bu güzel geleneklerin kaybolmaya yüz tuttuğunun sezinlenmesi üzerine eski günlerin tekrar yaşanması amacıyla Yayla Şenlikeri düzenlenmeye başlanmış ve büyük ilgi görmüştür

Tarım

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Kıyı şeridinin çok dar, tarıma elverişli düz arazi parçalarının sahil kısmında ve çok az bulunduğu ilçede, sahilde bulunan yerleşim yerleri ile 5-10 km içerde bulunan yerleşim yerleri arasında sosyal ve ekonomik bakımdan büyük farklılıklar bulunmaktadır. Sahil kesiminde 1 dekar fındık bahçesinden ortalama 80-100 kg ürün alınabilirken iç kesimlerde bu miktar 20 kg/da’a kadar düşebilmektedir.

Yıllık ortalama nem ve yağışın çok yüksek oluşu ekonomik olarak yetiştirilebilecek birçok tarımsal ürüne sınırlamalar getirmektedir.İlçe genelinde sebze ve meyveler aşırı nem ve yağış nedeniyle hastalık ve zararlılara karşı devamlı ilaçlama istemektei aile işletmesi tarzında sebze üretimi yapan çiftçiler için bu durum ekonomik olamamaktadır. Ayrıca tarımda çalışan faal nüfusun büyük kısmı yaz mevsiminde yaylaya gittiğinden mevsimlik ürünlerden çok yıllık ürün veren bitki yetiştiriciliğini tercih etmektedir.

Giresun ili genelinde olduğu gibi Espiye ilçesinde de tarıma elverişli arazi alanın dar olduğu ve yetiştirilebilecek tarımsal ürünlerin sınırlı olması özellikle tarımda çalışabilecek 20-40 yaş arası nüfusun sanayi işçiliği için ilçemizden göç ettiği görülmektedir. Bu nedenle tarımda verimliliği arttırmak için yapılacak çalışmalarda yeniliği benimseyebilecek aktif insanların son derece az olduğu görülmektedir. İlçede çayır ve mer’a alanlarının az oluşu ve kültür dışı arazilerin çalılılık ve orman arazisi olması nedeniyle hayvancılık ancak ailelerin kendi ihtiyaçlarına yetebilmektedir. Bu ise aileye ek gelirden çok kaba ve konsantre yemi dışarıdan satın alması nedeniyle ek maddi yük getirmektedir.

FINDIK ÜRETİMİ
Espiye ilçesinin ekonomisi esas olarak fındığa dayanır. Fındık ilçe tarımında en başta gelen ürün olup çiftçilerin başlıca geçim kaynağıdır. Tarıma elverişli arazinin %80’ininde toplam ilçe topraklarının %35’inde fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçede 8.596 hektar alanda üretilen fındıkta ortalama yıllık üretim 6.000 ton/yıl civarındadır. Fındık bahçelerinde ortalama verim 70 kg/da kadardır. Verim sahil kesimlerinde 120-150 kg/da’a kadar çıkabildiği halde iç kesimlerde 20 kg/da kadar düşmektedir. İlçede çiftçi ailesi başına 15-16 dekar fındık bahçesi düşmekte ve 5150 aile tarafından fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kabaca bir hesapla, her ailede 5 nüfus olduğunu varsaydığımızda, toplam 28.000 nüfusu 6’ya böldüğümüzde yaklaşık 5.000 civarında bir rakam elde ederiz ki, bu da bize ilçede hemen herkesin fındık yetiştiriciliği ile ilgili olduğunu gösterir.

Çiftçinin üretmiş olduğu fındık, bazı tüccarlar ve Fiskobirlik tarafından satın alınmaktadır. Fındık piyasası her yıl Hükümetin tarafından yapılan taban fiyat açıklamasına ve iç ve dış piyasa taleplerine göre şekillenmeketedir. İlçede buluna Fiskobirlik Müdürlüğü hükümetin açıkladığı fiyattan destekleme alımları yaparak çiftçiye destek olmaktadır.

ÇAY ÜRETİMİ
Espiye ilçesinin ekonomisinde ikinci sırayı çay üretimi almaktadır. İlçede toplam 16 köy ve mahallede çay üretimi yapılmaktadır. Çay üretimi yapılan toplam alan 1860 dekar olup yıllık ortalama üretim 1.800 ton/yıl civarındadır. Çay bitkisi, iklim ve toprağı çok seçici bir bitki olması nedeniyle sahilden 15 km içerde bulunan orta yüksek kesimlerde ekonomik olarak üretilememektedir. Bu nedenle sahil ve sahile yakın köylerde, özellikle İbrahimşeyh, Hacımahmutlu, Hacıköy ve Demircili köyleri ile Cibril mahallesinde, yetiştirilmektedir. Önceleri sadece, Tirebolu’da bulunan çay fabrikasında işlenmek üzere Çaykur tarafından yapılan çay alımları son yıllarda özel sektör kurumları tarafından yapılmaktadır. Köylerde çay alım istasyonları bulunmakta, çiftçi çayını bu istasyonda çay alım görevlilerine teslim etmektedirler.

MISIR ÜRETİMİ
İlçemizin hemen hemen tüm mahalle ve köylerinde mısır yetiştirilmektedir. Toplam 1824 hektar alanda mısır üretimi yapılmakta ve bu nedenle fındık ve çayı takip etmektedir. İlçede ortalama mısır üretimi 4000 ton/yıl, mısır sapı üretimi ise 8000 ton/yıldır. Ortalama mısır verimi sahil ve yakın köylerde 300 kg/da iken yüksek köylerde 100-150 kg/da civarındadır.

İlçede mısır genellikle aile içi tüketimde insan ve hayvan gıdası olarak kullanılmaktadır. Önceleri insan gıdası olarak ekmek yapımında kullanılan mısır unu tüketimi son yıllarda giderek neredeyse yok olmuştur. Köylere olan ulaşım geliştikçe ekmek yapımında buğday unu kullanılmaya başlanmış, mısır daha çok hayvan yemi olarak tüketilmiştir. Ancak son yıllarda hayvan yetiştiriciliğinde de azalışlar olması nedeniyle mısır ekim alanları oldukça azalmıştır. Özellikle sahil ve sahile yakın kesimlerde mısır ekilen tarlalar fındık bahçelerine dönüştürülmektedir. Ekonomik bir ürün olarak görülmemesi ve talebin az olması nedeniyle mısır üretiminin daha da azalması beklenmektedir.

SEBZECİLİK, SANAYİ BİTKİLERİ ÜRETİMİ
İlçemizde, 93 hektar alanda sebze üretimi, 26 hektar alanda ise patates üretimi yapılmaktadır. Yetiştiriciliği yapılan başlıca sebzeler kara lahana, fasülye, domates, salatalık, biber ve patlıcandır. Sebze üretimi genelde sahil ve sahile yakın köylerde yapılmaktadır. Sebzeler, daha çok aile tarafından tüketilmek üzere üretilmektedir. Üretim için özel bir alan ayırmak yerine mısır tarlası kenarları veya içinde yapılmaktadır. örneğin, yeşil fasülye ve lahana üretiminin çoğu mısır tarlası içinde yapılmaktadır. Yani karışık ekim yapılmaktadır. Biber, patlıcan, patates gibi sebzeler ise tarla kenarlarındaki küçük ve hobi bahçesi sayılabilecek alanlarda yetiştirilmektedir.

Yıllık patates üretimi 440 ton, salatalık 75 ton, biber ve patlıcan ise 20 tondur. Görüleceği üzere bu üretim oldukça az olmasına karşın son yıllarda Tarım İlçe Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucunda sebzeciliğe ilgi artmıştır. 1997-98 yıllarında çiftçilere dağıtılan 100 m2’lik 15 adet naylon serada sebze fidesi üretimine başlanmıştır.İlçede 3 köyde 6 çiftçiye çilek üretimi yaptırılmaktadır. Tarım İlçe Müdürlüğünce çiftçilere her yıl ihtiyaçları olan muhtelif sebze tohumu ve fidesi temin edilmektedir.

MEYVECİLİK
Fındık yetiştiriciliğini bir yana korsak, İlçe’de profesyonel anlamda mevye yetiştiriciliği yoktur denebilir. Ancak bu hiç meyve üretilmiyor anlamına gelmemektedir. Çünkü, iklim yapısı itibariyle yüksek nem, sürekli yağış, güneşlenme problemleri nedeniyle fındık dışında meyve üretimi ekonomik olmamakta, mücadeleden dolayı maliyet artmaktadır. Bu durum çiftçilerimizin fındık yetiştiriciliğini terich etmesine neden olmaktadır. Meyve yetiştiriciliği, fındık ve çay bahçeleri kenarlarında ve içlerinde, mısır tarlası kenarlarında her çiftçininin kendi ihtiyacı için dikmiş olduğu sayıda ağaçtan oluşmaktadır.

Üretimi yapılan başlıca meyve çeşitleri elma, armut, kiraz, vişne, dut, incir, ceviz, şeftali, erik, ayva, mandalina ve portakaldır. İlçede, 15 ton armut, 128 ton elma, 19 ton kiraz, 24 ton ceviz, 20 ton erik, 5 ton dut, 6 ton incir, 14 ton mandalina ve 8 ton portakal üretilmektedir.

İlçe Tarım Müdürlüğünce, çiftçilere her yıl istekleri doğrultusunda meyve fidanı dağıtılmakta, köy ziyaretlerinde teknik ve pratik yetiştiricilik bilgileri verilmektedir. İklim ve toprak yapısı itibariyle uygun oluşu nedeniyle turunçgil yetiştiriciliğini teşvik için 1997 yılında 15 köyden 58 çiftçiye aşılı mandalina fidanı dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca, 1996/97’de 1542 adet ceviz fidanı dağıtımı da gerçekleştirilmiştir.

HAYVANSAL ÜRETİM
İlçede 8020 baş sığır, 11935 baş koyun, 655 baş manda, 442 baş keçi, 553 baş tek tırnaklı yük hayvanı (at, katır, eşek) yetiştirilmektedir.

Sığır Yetiştiriciliği
İlçemiz sığır populasyonu 8020 baştır. Sığır yetiştiriciliği küçük aile işletmeciliği şeklinde, bitkisel üretim faaliyetleri sonucu elde edilen kaba yemi (özellikle mısır sapı) değerlendirmek ve ailenin süt ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Çiftçiler, kendi arazisinden elde ettiği kaba yemin yeterli olmaması durumunda komşu çiftçilerden kaba yem satın alabilmektedir. Yaz aylarında hayvanların büyük çoğunluğu sahilden 50-60 km içerde bulunan yaylalara çıkarılmakta ve mer’alarda düzensiz otlatmaya tabi tutulmaktadırlar. Düzensiz otlatma sonucu bozulan bu mer’aların bir an önce ıslah edilmesi gerekmektedir. İlçemizde çayır alanları Ericek, Avluca, Yeniköy, Akkaya, Bayrambay, Seydiköy, köylerinde 2000 dekar civarındadır. Çayırlarda ortalama kuru ot verimi 200 kg/da kadardır. Köylerde ortak mer’a kullanımı söz konusu değildir, ancak yaz aylarında gidilen yaylalar ortak mer’a olarak kullanılmaktadır. Bu mer’aların toplam alanı 961 hektardır. Düzenli otlatma yapılmaması nedeniyle bozulan bu mer’alarda ot verimi çok düşüktür.

Yetiştiricilik genelde 2 baş süt sığırıyla yapılmaktadır. Önceleri hemen tamamı Yerlikara sığırlardan oluşan sığır populasyonunda, yıllardır uygulanan yapay tohumlama faaliyetleri sonucu sığır populasyonunun 1/3’ü melez (Jersey melezi) populasyona dönüştürülmüştür. Böylelikle ineklerden elde edilen süt verimi arttırılmış, yetiştiricilik daha ekonomik hale getirilmiştir. Yine, Tarım İlçe Müdürlüğü’nce her yıl şap aşıları, yanıkara ve sığır vebası aşıları düzenli şekilde yapılmaktadır.

İlçede yıllık süt üretimi 8690 ton, peynir üretimi 225 ton, tereyağ üretimi ise 212,5 ton olup bu ürünlerin %99’u aile içinde tüketilmektedir. Çok az bir kısmı ise başta ilçe merkezi halk pazarında olmak üzere satılmaktadır.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Espiye ilçesinde 12.195 baş koyun ve 442 baş Kılkeçi yetiştirilmektedir. Koyunlarn tamamı Karayaka ırkından olup Kozköy, Kurugeriş, Güzelyurt, Ericek, Seydiköy gibi yüksek dağ köyleri koyun yetiştiriciliği yapılan başlıca yerlerdir. Sahile yakın köylerde 5-10 başlık sürü büyüklüğü yüksek köylerde 40-50 başlık sürüler şeklindedir.

Espiye ilçesinde mer’a alanlarının az oluşu nedeniyle koyunculuk gelişememektedir. Koyunlar için tek kaba yem kaynağı fındık bahçelerinde otlatma şeklindedir. Yaz aylarında çıkılan yayla mer’alarında ise yeterli ot bulunmamaktadır. İlçe Tarım Müdürlüğü’nce koyunlara her yıl entretoxemie aşısı uygulanmaktadır.

Arıcılık
İlçemizde arıcılık 5-20 kovanlık işletmeler halinde yapılmaktadır. Toplam 7759 adet modern kovanda üretim yapılmaktadır. Kovanların yarısından fazlası, 3565 adeti Bayrambey, Avluca, Çalkaya, Kozköy ve Ericek köylerinde bulunmaktadır. Bu köyler ilçenin gelir seviyesi en düşük köylerindendir. İlçenin yıllık bal üretimi 84.5 ton, bal mumu üretimi 1600 kg’dır. Tarım İlçe Müdürlüğü’nce 1997 yılında 14 köyde 137 çiftçiye 685 adet kovan dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

İlçemizde toplam arazinin %35’inde fındık tarımı yapılmakta, ancak çiçeklenme döneminin başladığı Mayıs ayında zararlı fındık kurduna karşı yapılan ilaçlı mücadele arıcılık için önemli bir sorun teşkil etmektedir. İlaçlama yapılan bu ayda, arı kolonileri en zengin düzeye gelişmekte, ayrıca çiçeklenme de en yüksek düzeyde olmaktadır. Bu mevsimde ilaçlama yüzünden arıların %50-75’i kaybedilmektedir. Böylece Haziran ayının ilk haftasında başlayan nektar akışına güçsüz koloniler ile girilmekte, alınması gereken bal verimi düştüğü gibi kovanların iç dengesi de bozulmaktadır.

İlçemizde mevcut kestane ormanları arıcılık için zirai ilaçlamadan uzak önemli bir kaynak olmasına rağmen ulaşım sorunları nedeniyle yeterince yararlanılamamaktadır. Aynı sorun bitki florası olarak arıcılığa uygun olan yayla alanları için de geçerlidir.

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Espiye ilçesinde halen 5.000 tavuk kapasiteli bir yumurta tavukçuluğu işletmesi bulunmaktadır. Bunun yanında çiftçi ailelerince kendi ihatiyaçları için muhtelif ırklardan 21.825 tavuk ve horoz yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Aile ihtiyacından fazla yumurta ve tavuk satılmaktadır. 1997 yılında Tarım İlçe Müdürlüğü’nce 9 köyde 517 çiftçi ailesine 10.000 adet civciv ve 5.000 kg civciv yemi dağıtılmıştır.

EL SANATLARI, EV EKONOMİSİ
İlçemizde tarımsal kaynakların yetersiz olduğu, atıl kaldığı köylerimiz başta olmak üzere 680 adet halı tezgahı bulunmaktadır. Ancak tezgahı bulunan ailelerin bir kısmının halı dokuyacak çağdaki çocuklarının evlenerek ayrılması, göçler ve dokunan halıların düzenli olarak pazarlanamaması gibi nedenlerle tezgahların bir kısmı kullanılmamaktadır. Son yıllarda Sümer Halı A.Ş. Halıcılık Fabrikası Giresun Bölge Müdürlüğü’nün ilçemiz köylerinde bulunan mevcut tezgahları halı siparişi ve halıcılık yapmak isteyen, ancak tezgahı olmayan köylere tezgah temin etmesi kısmi bir çözüm olmuştur. Sözü edilen çalışmanın daha da genişletilebilmesi halinde halıcılığın temel problemi olan iplik, desen, tezgah ve pazarlama sorunların çözülmesi Espiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır.

İlçemizde kültür mantarcılığını teşvik etmek için İlçe Tarım Müdürlüğü’müzce kompost tesisi kurulmuş olup mantar üretimi yapmak isteyen çiftçilerin kompost ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile işbirliği yapılarak mantar üretimi yapmak isteyen çiftçilere klima cihazı ve diğer üretim araçları temin edilmektedir. 1998 yılında 6 dönüm mantar kompost üretimi yapılmış olup 18 çiftçiye 12 kg’lık torbalar halinde 3.700 torba mantar kompostu ekimi yapılarak dağıtılmıştır.

Çiftçi ailelerine çoçuk bakımı, sağlıklı beslenme, gıda muhafaza, dikiş-nakış gibi muhtelif konularda yardımcı olmak amacıyla Tarım İlçe Müdürlüğü’nce bir ev ekonomisti teknisyeni görev yapmaktadır. Ev ekonomisti köylerde gerek ev ziyaretleri ve gerekse çeşitli kurslarla çiftçi ailelerinin rehberi olamaktadır.

TARIM ALET VE MAKİNELERİ
Espiye ilçesinde arazi yapısının çok engebeli, dağlık ve dalgalı oluşu sahil kesimi dışında düz arazi olmaması tarımsal üretim yapılan arazi parçalarının küçük aile işletmeleri şeklinde olması makineli tarım söz konusu değildir. Öyleki, ilçede 6 traktör ve 5 pulluk bulunmaktadır. Toprak işleme bel ve kazmalarla insan gücüyle yapılmaktadır. Sadece 10 çiftçide karasaban bulunmakta ve toprak işlemede kullanılmaktadır. Ayrıca fındığın harmanlanması için elle çalışan 125 harman makinesi mevcuttur. Hasat edilen fındığın züruflarından (dış kapsüller) ayrılmasında kullanılan 50-60 patoz hasat ve harmanlama döneminde ilçe dışından getirilerek kullanılmaktadır. İlçemizde özellikle fındık bahçeleri ile kısmen diğer meyve ve sebzelerin de ilaçlanmasında kullanl-ılan 4365 sırt pülverizatörü, 460 tozlayıcı ve 135 atomizör bulunmaktadır.

ORMANLAR
Espiye ilçesi Karadeniz iklim kuşağı içerisinde yer alması nedeniyle ılıman bir iklime sahiptir. Yağı düzenli olup her mevsim yeterli yağış almaktadır. Bu nedenle ilçe zengin bir orman ve bitki örtüsüne sahiptir. 17464 hektar orman alanı mevcut olup kestane, kızılağaç, meşe, kayın, göknar, sarıçam ve ladin en çok görülen ağaç türleridir. Bu denli zengin bir orman olmasına rağmen, ormanın Espiye ekonomisine katkısı yok denilebilecek kadar azdır. Ormanlar, devlet tarafından işletildiğinden ormanın ekonomiye katkısı sadece orman kesimi ve dikiminde iş gücü istihdamı bakımından olmaktadır.

Kaynak:www.espiye.gov.tr