Doğankent

Tarihi

Bugün Doğankent denilen ilçe merkezi daha önce Harşit [Harşid] adıyla anılmakta idi ve nahiye bu adını Harşit suyundan almıştı. İttihat ve Terakki döneminde Enver Paşa tarafından yayınlanan tamim gereği buranın adı Büyüksu olarak değiştirilmek istenmişti. Savaş yılları araya girince bu karar uygulanamadı. Ama, yıllar sonra 10 Temmuz 1964 tarih ve 11750 sayılı Resmi Gazete’de Harşit Santralına ismini veren Harşit Bucağının isminin Doğankent olarak değiştirildiği ilân edildi[1] . A. YÜKSEL

XV. ve XVI. yüzyıl tahriri defterlerinde Harşit adında bir köyün varlığı tespit edilmektedir. Harşit, derenin sol kıyısında yer almaktadır. Harşit vadisinde kışlamakta olan Çepni Türkleri, muhtemelen aynı maksatla 1380’de bugünkü Harşit kasabasının bulunduğu yere inmişlerdi. Fatih Sultan Mehmet döneminde Giresun ile Vakfıkebir arasındaki kıyılar ve Harşit’in aşağı boyu, komşu yerli Çepniler başta olmak üzere Türkmenler’e ve dolayısıyla Osmanlılar’a katılmıştı[2] . M. BİLGİN

1530 tarihli icmal defterine göre 21 hanelik köyün toplam nüfusu 100 kişi dolayında idi. Ayrıca, burada müsellem statüsünde 10 hane, vergi muafiyetli olarak da 8 hane mevcuttu. Bunların ilavesiyle köyün toplam nüfusu 200’e yaklaşmaktaydı. Bu durumda Harşit köyü, büyük bir yerleşim yeriydi. Ayrıca, köylülerin şahin yetiştirdikleri görülmektedir. Kasabalaşma sürecinde bu durum önemli bir alt yapı sağlamış olmalıdır[3] .

1837’de Harşit nahiyesi Kürtün-i bâlâ kazasına bağlı idi ve bahsi geçen yılda Harşit, Kuzan (Söğütağzı), Çatık [Çatak], Güdül, Koz, Sadağlı, Manasur, Tandula [Dandu](Süttaşı), Şadı (Çatalağaç), Doymuş, Kanyaş (Güvenlik), Manasurbükü (Doğankent) adlı 12 köyü bulunmakta, bu köylerde 350 hanede Müslüman (Türk) nüfus yaşamaktaydı. Bu sırada Harşit köyü imamı İbrahim Efendi, muhtarı Molla İbrahim; Kuzan köyü muhtarı Hüseyin; Çatak köyü muhtarı Mehmed; Sadağlı köyü muhtarı Ahmed; Tandul köyü imamı Hasan Efendi, muhtarı Eyüb; Şadı köyü imamı İbrahim oğlu Molla Salih, muhtarı Veli; Doymuş köyü muhtarı Mustafa idi. 1843 yılında Harşit nahiyesi; Harşit, Karga, Sadağlı, Kuzan, Manasur, Çatak, Güdül, Tandul, Manasurbükü, Kanyaş, Şadı, Doymuş adlı köylerden oluşuyordu[4] .

Harşit nahiyesi Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde bazen Tirebolu’ya, bazen de Torul’a bağlanmıştır. Nahiyenin Tirebolu’ya bağlanması, bununu halk tarafından istenilmesi tamamen iktisadî şartların bir neticesidir. Harşit nahiyesi o dönemde Tirebolu’ya yedi-sekiz saatlik mesafede, Torul kazasına ise on beş saatlik mesafede bulunmaktadır. Harşıtlılar, yılın dokuz ayını Tirebolu’da geçirmekte, vergilerini de Tirebolu’da ödemektedirler. Nahiyenin Torul kazasından ayrılarak Tirebolu’ya bağlanmak istenmesine dair elimizde mevcut belgelerin biri Harşit Belediye Reîsi Hasan Ağa’nın 1915 tarihli bir telgrafı, diğeri vilayet meclisi üyelerinden Sâlih Efendi’nin verdiği takrîre dair Trabzon Vilâyeti’nden Dâhiliye Nezâreti’ne gönderilen bir arzdır.Harşit Belediye Reîsi Hüseyin Ağa, İstanbul’a çektiği bir telgrafta Torul’dan ayrılarak Tirebolu’ya bağlanmak istediklerini beyan etmiştir[5] . A. YÜKSEL

Trabzon Vilâyet Meclisi üyelerinden Tirebolulu Sâlih Efendi, Harşit nahiyesinin Tirebolu ile bu yakın ilgisini ve bu konumu dile getiren bir takrîr vermiş ve takrîr üzerine Trabzon Vilâyet Meclisi’nde yapılan görüşmede Harşit nahiyesinin Tirebolu’ya bağlanması uygun görülmüştür (31 Kanûn-ı sânî 1330/13 Şubat 1915). Yine, 1918 tarihli bir belgede, Harşit nahiyesinin Tirebolu’ya bağlanması hususunda 2 Nisan 1332 (15 Nisan 1916) tarihinde bir irâde-i seniyye çıktığı kayıtlıdır[6] .

Bu idarî konumunu bir müddet devam ettirdiği anlaşılan Harşit nahiyesi, 1 Mart 1338 (1922) tarihinden itibaren tekrar Torul’a bağlanmıştır[7] .

Bu tarihten sonra bazen Tirebolu’ya, bazen de Torul’a bağlanan Harşit nahiyesi, 25 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3644 sayılı kanunla  ilçe merkezi haline getirilmiştir.

Çeviri Yazı

 “Harşid nâhiyesi merbût bulunduğu Torul kazâsına on beş ve Tirebolu’ya yedi sekiz sâ‘at mesâfede olup ahâlîsinden bir kısmı Tirebolu’dan ev ve arâzi edinerek yaz mevsiminde karyelerinde ve senede dokuz ay da Tirebolu’da ikâmet ve bütün ihtiyâcât-ı beşeriyyelerini dahi Tirebolu’dan tedârik etmekde oldukları gibi emvâl-i emîriyyelerinin tahsîli içün me’mûrin-i mâliye dâ’ima Tirebolu’da bulunmakda olduğundan mu‘âmelât-ı umûmiyyelerinin te’mîn-i teshîli zımnında nâhiye-i mezkûrenin Tirebolu kazâsına rabt ve ilhâkına dâir Meclis-i Umûmî Vilâyet-i Tirebolu a‘zâsından Sâlih Efendi tarafından verilen 21 Kanûn-ı sânî [1]330 [3 Şubat 1915] tarihli Takrîr Hey’et-i Umûmiye’de kırâ’at ve îcâbı müzâkere olundu.

Harşit nâhiyesi hakîkaten Torul kazâsına on beş ve Tirebolu’ya sekiz sâ‘at mesâfede olduğu ve ahâlîsinin ihtiyâcât ve mesâlih-i umûmiyyelerinin tesviyesi içün yegâne iskele ve ticâretgâhları Tirebolu kazâsı olup yalnız umûr-ı resmiyyelerinden dolayı ahâlîsinin on beş sâ‘at bu‘d mesâfede bulunan Torul kazâsına azîmetleri bâ‘is-i müşkilât-ı umûmiyyenin te’mîn ve teshîli zımnında nâhiye-i mezkûrenin Torul kazâsından fekk-i irtibâtıyla Tirebolu kazâsına rabt ve ilhâkı muvâfık görülmekle icrâ-yı îcâbı husûsuna karar verilmiş olmağın ol-bâbda.”

[1] Ayhan Yüksel, “Yer Adlarını Değiştirme Girişimleri ve Giresun’daki Uygulaması (1916)”, Giresun Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2003, s. 37.

[2] Mehmet Bilgin, “Giresun Bölgesinde Türkmen Beylikleri ve İskân Hareketleri”, Giresun Tarihi Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996), İstanbul 1997, s. 101-109.

[3] 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), Ankara 1997, s. 758.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

[4] BOA. D. CRD. nr. 40682; BOA, ML. CRD., nr. 651, 652;  Selahattin Tozlu, XIX. Yüzyılda Gümüşhane, Erzurum 1998, s. 37, 40.

[5] Ayhan Yüksel, “Tirebolu’da Belediye Teşkilatı”, Tirebolu Dergisi, sayı: 2 (Kasım 1997), s. 16.

[6] BOA, DH. UMVM, nr. 6/1-71.

[7]  Tirebolu Maarif Kadro [Maaş] Defteri (1337-1341), s. 7; BCA, nr. 30.18.1.1-4.54.2 (13.04.1922).

Ekonomi

Ekonomik Hayatın Tarihi Gelişimi : Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ve daha önceki dönemlerde Doğankent ilçesinin çevresinde bakır, kurşun, çinko, demir vb. gibi madenler çıkarılmış, Harşıt Çayı üzerinden sallarla Tirebolu’ya buradan da işlenmek veya satılmak üzere Akdeniz’den gelen Ticaret Kolonileriyle Anadolu dışarısına çıkarılmıştır. O tarihlerde açılan maden galerilerine yer yer rastlanılmaktadır. Zamanla yol sorunu, maliyet artışı ve savaşlar nedeniyle madencilik önemini yitirmiş fakat, zamanla bu bölgeye yerleşen bazı koloniler bölgede ticarete hakim olmuşlardır.

Cumhuriyetin kuruluşuna  kadar nahiyede bakırcılık, demircilik, kalaycılık ve manifaturacılık gibi işlerle meşgul olunmuştur.Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da bu ticari faaliyetler devam ettirilmektedir. Ancak Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ekonominin daha çok tarıma ve hayvancılığa dayalı olduğu görülmektedir.

Tarım   : İlçe halkının % 50 si geçimini tarımsal ürünlerden sağlamaktadır. Bunun da en önemli kısmını fındıkçılık teşkil etmektedir. Arazinin meyilli olmasına rağmen her türlü tarımsal bitkinin yetişmesine müsait bir toprak yapısı vardır. Son yıllarda çaycılıkla ilgili çalışmalar yapılmış, hatta bazı bölgelerde üretime kısmen başlanılmıştır. Projeli Ceviz, Kivi ve Bodur Kiraz yetiştiriciliği yapan çiftçi sayısında da son yıllarda artış olmaya başlamıştır.  Ayrıca halk kendi ihtiyacını karşılamak maksadıyla mısır, fasulye ve patates gibi sebzeler yetiştirmektedir.

Hayvancılık      : İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ailevi ihtiyaçların karşılanması için yapmakta, ihtiyaç fazlası mal ve ürünler maddi amaçla satılmaktadır. Ekonomik gelirini hayvancılıktan sağlayan aile sayısı son yıllarda ciddi oranda azalmıştır. Kümes hayvancılığı yok denecek kadar az olup daha çok arıcılık faaliyetleri gelişmeye başlamıştır. Ayrıca ilçede Alabalık üreticiliği yapılmaktadır.

Madencilik : İlçemiz Çatalağaç Köyünde maden araştırmaları yapılmakta ve burada yeni işletme sahaları açılma çalışmaları yapılmaktadır. İlçemiz Güvenlik Köyü altında ise Granit Taş işletmesi kurularak faaliyetini devam ettirmektedir.

Sanayi : İlçede iki tane Hidro Elektrik Santralı bulunmakta olup, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Santraller ilçemizin Güneybatı yönünde Devlet Kara yolundan 100 metre mesafede tesis edilmiş olup;

Enerji : İlçeden geçen Harşit Çayı üzerinde üretime başlayan ve inşaat aşamasında olan birçok Hirdoelektrik santrali mevcut olup bu santraller ilçenin ekonomik ve sosyal yapısında ciddi oranda değişiklikler meydana getirmiştir.

Doğankent l. Santralı : 49.97 metre uzunluk, 24.28 metre genişlik,14.45 metre yüksekliğinde bulunan santral binası dört adet türbin genaratör ünitesi, bir montaj kısmı, bir kontrol ve kumanda kısmı ve 1 adet elektik atölyesinden ibarettir. Santralde 4 adet Francis tipi türbin bulunmaktadır.8.2 MW gücünde 750 dev/Dak. olan  bu türbinler 180 metre düşü ile suyun enerjisini elektrik enerjisine  generatör vasıtasıyla dönüştürür.Santralde Voit ve Oy stronberg firması, türbin ve türbin aksamlarını Elin ve Nohap firması, generatör tesisatını aynı firmalar , koruma ve kumanda sistemlerini ise AEG ETİ firması trafoları techiz etmiştir.

Doğankent ll. Santralı :  23.70 metre uzunluğunda, 19 metre genişliğinde , 17.74 metre yüksekliğinde bulunan santral binasında bir adet türbin generatör ünitesi, bir montaj kısmı, bir kontrol ve kumanda kısmı vardır. Kumanda uzaktan Doğankent l Santralından yapılmaktadır.Bir adet Francis tipi türbin bulunmaktadır.41.7 MW gücünde, 375 devir/dakika  olan bu türbin 190.6 metre düşü ile suyun enerjisini elektrik enerjisine jeneratör vasıtasıyla dönüştürür.Santralde, Toşhiba Firması tarafından; Türbin, Jeneratör, Trafo ve Koruma ile kumanda devreleri teçhiz edilmiştir.

Santrallerin Ekonomik Durumu         : İşletme suya dayalı enerji işletmesi olması sebebiyle üretim maliyeti su durumuna göre azalıp, artmaktadır. Dolayısı ile  işletmenin hidrolik santral olması sebebiyle enerji üretimi kömür ve fueloil ile çalışan Termik santrallere nazaran ekonomiktir.2002 Yılı enerji üretimi maliyeti 32.338 TL/ Kwh. dır. 2002 Yılı üretimi ise 280.846053.Kwh.’dir. Hizmet binası şu anda ihtiyaca cevap vermekte olup, 37 adet lojmanları mevcuttur.

Kaynak: www.dogankent.gov.tr